.cMoVe heeft als missie ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden bij te staan in audit controle en verantwoording
Offerte Offerte Home Home
Financiering Jaarrekening Projectverantwoording
ICT Audit Operational audt kwaliteitsaudit
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Dit e-mailbericht kan vertrouwelijke informatie bevatten, die mogelijk gedekt is door geheimhoudingsplicht of om andere redenen rechtens beschermd is. Het gebruik door en/of ter kennis brengen aan anderen dan de geadresseerde(n) van de informatie is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender verzoekt bij onjuiste adressering direct contact met haar op te nemen, ten einde dit in de toekomst te voorkomen en het bericht te vernietigen. Afzender staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Aan dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Afzender staat niet in voor het virusvrij verzenden van e-mail berichten, om welke reden van de ontvanger wordt gevraagd e-mail berichten bij ontvangst op virussen te controleren. .cMoVe Accountants en zijn gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de aanwezigheid of het overbrengen van eventuele virussen. Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met .cMoVe Accountants , waarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden van de |nderlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.  
Disclaimer e-mail
Contact Drs.G.A.M. (Irma) Oomes RA RE: 06-43837676 irmaoomes@amoveaccountants.nl W. (Wim) Veldman RA: 06-10942940 wimveldman@amoveaccountants.nl
Beleid Evaluatie Governance Toezicht